Iklan

Tangkap Gigen Telenggeng, Satgas Nemangkawi Sita Tiga Pucuk Senpi

Redaksi
3 Sep 2021 | September 03, 2021 WIB Last Updated 2021-09-03T12:37:24Z
J̲A̲K̲A̲R̲T̲A̲ I̲N̲D̲O̲K̲O̲M̲ N̲E̲W̲S̲T̲V̲ S̲a̲t̲u̲a̲n̲ T̲u̲g̲a̲s̲ O̲p̲e̲r̲a̲s̲i̲ (S̲a̲t̲g̲a̲s̲) N̲e̲m̲a̲n̲g̲k̲a̲w̲i̲ m̲e̲n̲a̲n̲g̲k̲a̲p̲ K̲e̲l̲o̲m̲p̲o̲k̲ K̲r̲i̲m̲i̲n̲a̲l̲ B̲e̲r̲s̲e̲n̲j̲a̲t̲a̲ (K̲K̲B̲), J̲a̲y̲a̲p̲u̲r̲a̲, P̲a̲p̲u̲a̲, G̲i̲g̲e̲n̲ T̲e̲l̲e̲n̲g̲g̲e̲n̲g̲. 
D̲a̲l̲a̲m̲ p̲e̲n̲i̲n̲d̲a̲k̲a̲n̲ i̲n̲i̲, p̲e̲t̲u̲g̲a̲s̲ j̲u̲g̲a̲ m̲e̲n̲y̲i̲t̲a̲ t̲i̲g̲a̲ p̲u̲c̲u̲k̲ s̲e̲n̲j̲a̲t̲a̲ a̲p̲i̲ (s̲e̲n̲p̲i̲) M̲1̲6̲."P̲a̲d̲a̲,J̲u̲m̲a̲t̲, 3̲ S̲e̲p̲t̲e̲m̲b̲e̲r̲ 2̲0̲2̲1̲, k̲a̲m̲i̲ m̲e̲l̲a̲k̲u̲k̲a̲n̲ p̲e̲n̲i̲n̲d̲a̲k̲a̲n̲ t̲e̲r̲h̲a̲d̲a̲p̲ G̲i̲g̲e̲n̲ T̲e̲l̲e̲n̲g̲g̲e̲n̲g̲,"k̲a̲t̲a̲ K̲a̲b̲a̲g̲ H̲u̲m̲a̲s̲ P̲o̲l̲r̲i̲ I̲r̲j̲e̲n̲ A̲r̲g̲o̲ Y̲u̲w̲o̲n̲o̲, d̲i̲ J̲a̲k̲a̲r̲t̲a̲, J̲u̲m̲a̲t̲ (03̲/09̲/2̲0̲2̲1̲).

L̲a̲n̲j̲u̲t̲ A̲r̲g̲o̲, u̲s̲a̲i̲ p̲e̲n̲a̲n̲g̲k̲a̲p̲a̲n̲ G̲i̲g̲e̲n̲ T̲e̲l̲e̲n̲g̲g̲e̲n̲g̲, p̲e̲t̲u̲g̲a̲s̲ m̲e̲n̲y̲i̲t̲a̲ s̲e̲n̲j̲a̲t̲a̲ a̲p̲i̲ d̲a̲n̲ d̲a̲n̲ a̲m̲u̲n̲i̲s̲i̲.“T̲i̲m̲ b̲e̲r̲h̲a̲s̲i̲l̲ m̲e̲n̲d̲a̲p̲a̲t̲k̲a̲n̲ 3̲ p̲u̲c̲u̲k̲ s̲e̲n̲j̲a̲t̲a̲ a̲p̲i̲ d̲a̲n̲ s̲a̲t̲u̲ m̲a̲g̲a̲s̲i̲n̲,” k̲a̲t̲a̲ A̲r̲g̲o̲.

A̲w̲a̲l̲n̲y̲a̲ S̲a̲t̲g̲a̲s̲ N̲e̲m̲a̲n̲g̲k̲a̲w̲i̲ m̲e̲n̲g̲e̲t̲a̲h̲u̲i̲ G̲i̲g̲e̲n̲ T̲e̲l̲e̲n̲g̲g̲e̲n̲g̲ b̲e̲r̲a̲d̲a̲ d̲i̲ s̲e̲b̲u̲a̲h̲ p̲e̲n̲g̲i̲n̲a̲p̲a̲n̲.S̲e̲l̲a̲n̲j̲u̲t̲n̲y̲a̲, t̲i̲m̲ l̲a̲n̲g̲s̲u̲n̲g̲ m̲e̲n̲g̲h̲a̲d̲a̲n̲g̲ s̲a̲a̲t̲ y̲a̲n̲g̲ b̲e̲r̲s̲a̲n̲g̲k̲u̲t̲a̲n̲ h̲e̲n̲d̲a̲k̲ n̲a̲i̲k̲ t̲a̲k̲s̲i̲.

U̲s̲a̲i̲ d̲i̲t̲a̲n̲g̲k̲a̲p̲, k̲a̲t̲a̲ A̲r̲g̲o̲, t̲i̲m̲ l̲a̲n̲g̲s̲u̲n̲g̲ m̲e̲n̲g̲i̲n̲t̲e̲r̲o̲g̲a̲s̲i̲ G̲i̲g̲e̲n̲ T̲e̲l̲e̲n̲g̲g̲e̲n̲g̲ u̲n̲t̲u̲k̲ m̲e̲n̲g̲e̲t̲a̲h̲u̲i̲ d̲i̲ m̲a̲n̲a̲ s̲e̲n̲j̲a̲t̲a̲ a̲p̲i̲ t̲e̲r̲s̲e̲b̲u̲t̲ d̲i̲s̲i̲m̲p̲a̲n̲.M̲e̲n̲u̲r̲u̲t̲ G̲i̲g̲e̲n̲, s̲e̲n̲j̲a̲t̲a̲ i̲t̲u̲ d̲i̲k̲u̲b̲u̲r̲ d̲i̲ t̲a̲n̲a̲h̲ s̲e̲d̲a̲l̲a̲m̲ 3̲0̲ c̲m̲ d̲i̲ s̲e̲b̲u̲a̲h̲ r̲u̲m̲a̲h̲ k̲o̲s̲o̲n̲g̲.

T̲i̲m̲ k̲e̲m̲u̲d̲i̲a̲n̲ m̲e̲m̲b̲o̲n̲g̲k̲a̲r̲ d̲e̲n̲g̲a̲n̲ k̲a̲p̲a̲k̲ d̲a̲n̲ m̲e̲n̲e̲m̲u̲k̲a̲n̲ p̲e̲t̲i̲ k̲a̲y̲u̲ d̲idalamnya m̲e̲n̲e̲m̲u̲k̲a̲n̲ 3̲ s̲e̲n̲a̲p̲a̲n̲ M̲1̲6̲ d̲a̲n̲ 2̲ s̲e̲n̲a̲p̲a̲n̲ r̲a̲k̲i̲t̲a̲n̲ s̲e̲r̲t̲a̲ 1̲ t̲a̲s̲ b̲e̲r̲i̲s̲i̲ m̲a̲g̲a̲s̲i̲n̲,k̲a̲t̲a̲ A̲r̲g̲o̲.

U̲n̲t̲u̲k̲ s̲a̲a̲t̲ i̲n̲i̲ S̲a̲t̲g̲a̲s̲ N̲e̲m̲a̲n̲g̲k̲a̲w̲i̲ s̲e̲d̲a̲n̲g̲ m̲e̲n̲g̲e̲m̲b̲a̲n̲g̲k̲a̲n̲ j̲a̲r̲i̲n̲g̲a̲n̲ d̲a̲r̲i̲ k̲e̲l̲o̲m̲p̲o̲k̲ G̲i̲g̲e̲n̲ T̲e̲l̲e̲n̲g̲g̲e̲n̲g̲.**

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Tangkap Gigen Telenggeng, Satgas Nemangkawi Sita Tiga Pucuk Senpi

Trending Now

Iklan

close