Iklan

Pickup Laka Tunggal di Amplas Supir Tewas Terbakar

Redaksi
4 Sep 2021 | September 04, 2021 WIB Last Updated 2021-09-17T00:35:12Z

M̲E̲D̲A̲N̲ (I̲N̲D̲O̲K̲O̲M̲ N̲E̲W̲S̲T̲V̲) L̲a̲k̲a̲ t̲u̲n̲g̲g̲a̲l m̲e̲l̲uib̲a̲t̲k̲a̲n̲ M̲o̲b̲i̲l̲ P̲i̲c̲k̲-U̲p̲ S̲u̲z̲u̲k̲i̲ C̲a̲r̲r̲y̲ B̲K̲ 9̲8̲7̲6̲ M̲O̲ t̲e̲r̲j̲a̲d̲i̲a̲n̲ d̲i̲ J̲l̲ S̲M̲.R̲a̲j̲a̲ K̲m̲ 1̲0̲,5̲ M̲e̲d̲a̲n̲, S̲u̲m̲a̲t̲e̲r̲a̲ U̲t̲a̲r̲a̲,S̲a̲b̲t̲u̲ 0̲4̲ S̲e̲p̲t̲e̲m̲b̲e̲r̲ 2̲0̲2̲1̲,s̲e̲k̲i̲t̲a̲r̲ P̲u̲k̲u̲l̲ 0̲5̲.0̲0̲ W̲i̲b̲. Akibat kejadian tersebut,supir m̲e̲n̲i̲n̲g̲g̲a̲l̲ D̲u̲n̲i̲a̲.

D̲a̲t̲a̲ y̲a̲n̲g̲ b̲e̲r̲h̲a̲s̲i̲ d̲i̲himpun I̲N̲D̲O̲K̲O̲M̲ N̲E̲W̲S̲T̲V̲ ,S̲a̲b̲t̲u̲ (0̲4̲/09/2̲0̲2̲1̲) sore di Polsek Patumbak,k̲e̲j̲a̲d̲i̲an b̲e̲r̲a̲w̲a̲l̲ M̲o̲b̲i̲l̲ P̲i̲c̲k̲ U̲p̲ y̲a̲n̲g̲ d̲i̲k̲e̲m̲u̲d̲i̲k̲a̲n̲ o̲l̲e̲h̲, M̲S̲ (5̲6̲) Wa̲r̲g̲a̲ J̲l̲ P̲e̲n̲d̲i̲d̲i̲k̲a̲n̲,G̲a̲l̲a̲n̲g̲ d̲a̲t̲a̲n̲g̲ d̲a̲r̲i̲ a̲r̲a̲h̲ K̲o̲t̲a̲ M̲e̲d̲a̲n̲ m̲e̲n̲u̲j̲u̲ T̲a̲n̲j̲u̲n̲g̲ M̲o̲r̲a̲w̲a̲.

S̲e̲t̲i̲b̲a̲n̲y̲a̲ T̲K̲P̲, t̲e̲p̲a̲t̲n̲y̲a̲ d̲i̲ K̲m̲.1̲0̲,5̲ M̲o̲b̲i̲l̲ P̲i̲c̲k̲ U̲p̲ b̲e̲r̲m̲u̲a̲t̲a̲n̲ buah-buahan ini diduga melaju d̲e̲n̲g̲a̲n̲ k̲e̲c̲e̲p̲a̲t̲a̲n̲ t̲i̲n̲g̲g̲i̲ m̲e̲n̲g̲a̲l̲a̲m̲i̲ p̲e̲c̲a̲h̲ ba̲n̲ y̲a̲n̲g̲ m̲e̲n̲g̲a̲k̲i̲b̲a̲t̲k̲a̲n̲ mobil tersebut o̲l̲e̲n̲g̲ d̲a̲n̲ t̲e̲r̲b̲a̲l̲i̲k̲ dibadan jalan."S̲e̲t̲e̲l̲a̲h̲ t̲e̲r̲b̲a̲l̲i̲k̲ k̲e̲m̲u̲d̲i̲a̲n̲ m̲o̲b̲i̲l̲ t̲e̲r̲s̲e̲b̲u̲t̲ langsung t̲e̲r̲b̲a̲k̲a̲r̲.

Sedangkan supir Mobil Pick Up tidak bisa menyelamatkan dirinya."W̲a̲r̲g̲a̲ & p̲e̲n̲g̲g̲u̲n̲a̲ J̲a̲l̲a̲n̲ y̲a̲n̲g̲ l̲a̲l̲a̲u̲ l̲a̲l̲a̲n̲g̲ m̲e̲l̲i̲n̲t̲a̲s̲ y̲a̲n̲g̲ m̲e̲l̲i̲h̲a̲t̲ k̲e̲j̲a̲d̲i̲a̲n̲ t̲i̲d̲a̲k̲ b̲i̲s̲a̲ b̲e̲r̲b̲u̲a̲t̲ b̲a̲n̲y̲a̲k̲ hanya berusaha memadamkan api yang berkobar membakar mobil.

P̲e̲t̲u̲g̲a̲s̲ Lalulintas P̲o̲l̲s̲e̲k̲ P̲a̲t̲u̲m̲b̲a̲k̲ y̲a̲n̲g̲ m̲e̲n̲d̲a̲p̲a̲t̲ i̲n̲f̲o̲r̲m̲a̲s̲i̲ dari warga l̲a̲n̲g̲s̲u̲n̲g̲ t̲u̲r̲u̲n̲ k̲e̲l̲a̲p̲a̲n̲g̲a̲n̲ m̲e̲l̲a̲n̲k̲u̲k̲a̲n̲ p̲e̲n̲a̲n̲g̲a̲n̲a̲n̲. Sementara Su̲p̲i̲r̲ P̲i̲ck̲ U̲p̲ y̲a̲n̲g̲ b̲e̲r̲a̲d̲a̲ d̲i̲ d̲a̲l̲a̲m̲ m̲o̲b̲i̲l̲n̲y̲a̲, k̲e̲m̲u̲d̲i̲a̲n̲ d̲i̲ E̲v̲a̲k̲u̲a̲s̲i̲ petugas kepolisian k̲e̲ R̲S̲U̲ P̲erun̲g̲a̲d̲i̲ M̲e̲d̲a̲n̲.

S̲e̲m̲e̲n̲t̲a̲r̲a̲, P̲l̲t̲ K̲a̲p̲o̲l̲s̲e̲k̲ P̲a̲t̲u̲m̲b̲a̲k̲,A̲K̲P̲ N̲e̲n̲e̲n̲g̲ Armayanti SH, me̲l̲a̲l̲u̲i̲ K̲a̲s̲i̲h̲u̲m̲a̲s̲n̲y̲a̲,Sabtu 04/09/2021 m̲e̲m̲b̲e̲n̲a̲r̲k̲a̲n̲ a̲d̲a̲n̲y̲a̲ k̲e̲j̲a̲d̲i̲a̲n̲ t̲e̲r̲s̲e̲b̲u̲t̲.

"Mobil mengalami Pecah rem dan ban dibagian belakang, Guna kepentingan penyelidikan, M̲o̲b̲i̲l̲ P̲i̲ck̲ U̲p̲,kemudian dibawa p̲e̲t̲u̲g̲a̲s̲ k̲e̲ M̲a̲polsek Patumbak.(R̲e̲d̲)
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Pickup Laka Tunggal di Amplas Supir Tewas Terbakar

Trending Now

Iklan

close