Iklan

Polres Labuhanbatu Berhasil Ringkus 11 Pelaku Narkoba, 2 Orang DPO

Redaksi
1 Sep 2021 | September 01, 2021 WIB Last Updated 2021-09-02T01:39:33Z
L̲A̲B̲U̲H̲A̲N̲B̲A̲T̲U̲ (I̲N̲D̲O̲K̲O̲M̲ N̲E̲W̲S̲T̲V̲) L̲a̲p̲o̲r̲a̲n̲ M̲a̲s̲y̲a̲r̲a̲k̲a̲t̲ B̲i̲l̲a̲h̲ H̲i̲l̲i̲r̲ T̲e̲r̲k̲a̲i̲t̲ M̲i̲n̲i̲m̲n̲y̲a̲ P̲e̲n̲i̲n̲d̲a̲k̲a̲n̲ T̲e̲r̲h̲a̲d̲a̲p̲ P̲e̲l̲a̲k̲u̲ N̲a̲r̲k̲o̲b̲a̲ d̲i̲ P̲o̲l̲s̲e̲k̲ W̲i̲l̲k̲u̲m̲ B̲i̲l̲a̲h̲ H̲i̲l̲i̲r̲ O̲l̲e̲h̲ K̲a̲p̲o̲l̲r̲e̲s̲ L̲a̲b̲u̲h̲a̲n̲b̲a̲t̲u̲, A̲K̲B̲P̲ D̲e̲n̲i̲ K̲u̲r̲n̲i̲a̲w̲a̲n̲, m̲e̲m̲e̲r̲i̲n̲t̲a̲h̲k̲a̲n̲ K̲a̲s̲a̲t̲ N̲a̲r̲k̲o̲b̲a̲ A̲K̲P̲ M̲a̲r̲t̲u̲a̲l̲e̲s̲i̲ S̲i̲t̲e̲p̲u̲ u̲n̲t̲u̲k̲ m̲e̲m̲p̲r̲i̲o̲r̲i̲t̲a̲s̲k̲a̲n̲ p̲e̲n̲i̲n̲d̲a̲k̲a̲n̲ d̲i̲ P̲o̲l̲s̲e̲k̲ W̲i̲l̲k̲u̲m̲ B̲i̲l̲a̲h̲ H̲i̲l̲i̲r̲.

S̲e̲l̲a̲m̲a̲ s̲e̲p̲e̲k̲a̲n̲ s̲e̲j̲a̲k̲ 2̲5̲ A̲g̲u̲s̲t̲u̲s̲ 2̲0̲2̲1̲ h̲i̲n̲g̲g̲a̲ 0̲1̲ S̲e̲p̲t̲e̲m̲b̲e̲r̲ 2̲0̲2̲1̲, S̲a̲t̲u̲a̲n̲ N̲a̲r̲k̲o̲b̲a̲ P̲o̲l̲r̲e̲s̲ L̲a̲b̲u̲h̲a̲n̲b̲a̲t̲u̲ b̲e̲r̲h̲a̲s̲i̲l̲ m̲e̲n̲a̲n̲g̲k̲a̲p̲ 1̲1̲ t̲e̲r̲s̲a̲n̲g̲k̲a̲, d̲a̲r̲i̲ 9̲ k̲a̲s̲u̲s̲ y̲a̲k̲n̲i̲ ,A̲T̲ A̲l̲s̲ A̲m̲a̲n̲ L̲e̲n̲g̲, (3̲3̲) W̲a̲r̲g̲a̲ D̲u̲s̲u̲n̲ K̲o̲n̲g̲s̲i̲ E̲n̲a̲m̲ d̲i̲t̲a̲n̲g̲k̲a̲p̲ d̲i̲ T̲e̲r̲a̲n̲g̲ D̲e̲s̲a̲ B̲u̲l̲a̲n̲, K̲e̲c̲a̲m̲a̲t̲a̲n̲ A̲e̲k̲ N̲a̲t̲a̲s̲, K̲a̲b̲u̲p̲a̲t̲e̲n̲ L̲a̲b̲u̲h̲a̲n̲b̲a̲t̲u̲ U̲t̲a̲r̲a̲. 
S̲e̲d̲a̲n̲g̲k̲a̲n̲ b̲a̲r̲a̲n̲g̲ b̲u̲k̲t̲i̲ y̲a̲n̲g̲ d̲i̲a̲m̲a̲n̲k̲a̲n̲, 1̲ k̲l̲i̲p̲ p̲l̲a̲s̲t̲i̲k̲ b̲e̲r̲i̲s̲i̲ n̲a̲r̲k̲o̲t̲i̲k̲a̲ j̲e̲n̲i̲s̲ s̲a̲b̲u̲ s̲e̲b̲e̲r̲a̲t̲ 0̲,2̲ g̲r̲a̲m̲, 1̲ g̲e̲l̲a̲s̲ p̲y̲r̲e̲x̲ b̲e̲r̲i̲s̲i̲ n̲a̲r̲k̲o̲b̲a̲ s̲a̲b̲u̲ s̲e̲b̲e̲r̲a̲t̲ 1̲,5̲2̲ g̲r̲a̲m̲, 1̲ b̲o̲n̲g̲ b̲e̲r̲b̲a̲h̲a̲n̲ b̲o̲t̲o̲l̲ M̲i̲n̲e̲r̲a̲l̲ m̲e̲r̲k̲ Z̲a̲c̲h̲i̲-R̲.

S̲e̲d̲a̲n̲g̲k̲a̲n̲ M̲F̲, (2̲7̲) w̲a̲r̲g̲a̲ K̲e̲c̲a̲m̲a̲t̲a̲n̲ T̲i̲t̲i̲ P̲a̲n̲j̲a̲n̲g̲ N̲e̲g̲e̲r̲i̲ L̲a̲m̲a̲, K̲e̲c̲a̲m̲a̲t̲a̲n̲ B̲i̲l̲a̲h̲ H̲i̲l̲i̲r̲, K̲a̲b̲u̲p̲a̲t̲e̲n̲ L̲a̲b̲u̲h̲a̲n̲b̲a̲t̲u̲, M̲K̲  (2̲6̲) w̲a̲r̲g̲a̲ k̲e̲l̲u̲r̲a̲h̲a̲n̲ T̲i̲t̲i̲ P̲a̲n̲j̲a̲n̲g̲ N̲e̲g̲e̲r̲i̲ L̲a̲m̲a̲, K̲e̲c̲. S̲a̲a̲t̲ H̲i̲l̲i̲r̲ K̲a̲b̲. L̲a̲b̲u̲h̲a̲n̲b̲a̲t̲u̲. 

D̲i̲t̲a̲n̲g̲k̲a̲p̲ p̲a̲d̲a̲ K̲a̲m̲i̲s̲, 2̲6̲ A̲g̲u̲s̲t̲u̲s̲ 2̲0̲2̲1̲ d̲e̲n̲g̲a̲n̲ b̲a̲r̲a̲n̲g̲ b̲u̲k̲t̲i̲, 2̲ k̲l̲i̲p̲ p̲l̲a̲s̲t̲i̲k̲ b̲e̲r̲i̲s̲i̲ n̲a̲r̲k̲o̲t̲i̲k̲a̲ j̲e̲n̲i̲s̲ s̲a̲b̲u̲ s̲e̲b̲e̲r̲a̲t̲ 0̲,4̲6̲ g̲r̲a̲m̲, 1̲ u̲n̲i̲t̲ h̲a̲n̲d̲p̲h̲o̲n̲e̲ m̲e̲r̲e̲k̲ r̲e̲s̲m̲i̲ R̲p̲. 4̲5̲0̲.0̲0̲0̲,1̲ B̲i̲l̲a̲h̲ d̲a̲n̲ 3̲ B̲i̲l̲a̲h̲.

S̲e̲l̲a̲i̲n̲ i̲t̲u̲, j̲u̲g̲a̲ a̲d̲a̲ R̲S̲ (2̲1̲) w̲a̲r̲g̲a̲ S̲e̲l̲a̲t̲ B̲e̲t̲i̲n̲g̲ I̲I̲, K̲e̲c̲a̲m̲a̲t̲a̲n̲ P̲a̲n̲a̲i̲ T̲e̲n̲g̲a̲h̲, K̲a̲b̲u̲p̲a̲t̲e̲n̲ L̲a̲b̲u̲h̲a̲n̲b̲a̲t̲u̲ y̲a̲n̲g̲ d̲i̲t̲a̲n̲g̲k̲a̲p̲ p̲a̲d̲a̲ J̲u̲m̲a̲t̲, 2̲7̲ A̲g̲u̲s̲t̲u̲s̲ 2̲0̲2̲1̲, w̲a̲r̲g̲a̲ D̲u̲s̲u̲n̲ I̲I̲ S̲e̲l̲a̲t̲ B̲e̲t̲i̲n̲g̲,K̲e̲c̲a̲m̲a̲t̲a̲n̲ P̲a̲n̲a̲i̲ T̲e̲n̲g̲a̲h̲, L̲a̲b̲u̲h̲a̲n̲b̲a̲t̲u̲ d̲e̲n̲g̲a̲n̲ b̲a̲r̲a̲n̲g̲ b̲u̲k̲t̲i̲, 2̲ b̲u̲n̲g̲k̲u̲s̲ p̲l̲a̲s̲t̲i̲k̲ k̲l̲i̲p̲ b̲e̲r̲i̲s̲i̲ s̲a̲b̲u̲ 0̲,1̲ g̲r̲a̲m̲, 1̲ u̲n̲i̲t̲ s̲e̲p̲e̲d̲a̲ m̲o̲t̲o̲r̲ C̲R̲F̲ w̲a̲r̲n̲a̲ h̲i̲t̲a̲m̲.

S̲P̲, (4̲1̲) w̲a̲r̲g̲a̲ D̲e̲s̲a̲ T̲a̲n̲j̲u̲n̲g̲ H̲a̲l̲o̲b̲a̲n̲, K̲e̲c̲a̲m̲a̲t̲a̲n̲ B̲i̲l̲a̲h̲ H̲i̲l̲i̲r̲, K̲a̲b̲u̲p̲a̲t̲e̲n̲ L̲a̲b̲u̲h̲a̲n̲b̲a̲t̲u̲, P̲ (4̲9̲) w̲a̲r̲g̲a̲ D̲e̲s̲a̲ S̲i̲r̲a̲n̲d̲o̲r̲u̲n̲g̲, K̲e̲c̲a̲m̲a̲t̲a̲n̲ R̲a̲n̲t̲a̲u̲ U̲t̲a̲r̲a̲, K̲a̲b̲u̲p̲a̲t̲e̲n̲ L̲a̲b̲u̲h̲a̲n̲b̲a̲t̲u̲ d̲i̲t̲a̲n̲g̲k̲a̲p̲ p̲a̲d̲a̲ J̲u̲m̲a̲t̲, 2̲7̲ A̲g̲u̲s̲t̲u̲s̲ 2̲0̲2̲1̲ d̲i̲ D̲u̲s̲u̲n̲ K̲a̲m̲p̲u̲n̲g̲ B̲a̲r̲u̲ I̲I̲, S̲e̲i̲ K̲e̲c̲a̲m̲a̲t̲a̲n̲ K̲a̲s̲i̲h̲, S̲a̲a̲t̲ H̲i̲l̲i̲r̲ L̲a̲b̲u̲h̲a̲n̲b̲a̲t̲u̲ m̲e̲n̲g̲a̲m̲a̲n̲k̲a̲n̲ b̲a̲r̲a̲n̲g̲ b̲u̲k̲t̲i̲, 2̲ k̲l̲i̲p̲ p̲l̲a̲s̲t̲i̲k̲ b̲e̲r̲i̲s̲i̲ s̲a̲b̲u̲ 1̲,9̲ g̲r̲a̲m̲, 1̲ u̲n̲i̲t̲ h̲a̲n̲d̲p̲h̲o̲n̲e̲ N̲o̲k̲i̲a̲, R̲p̲. 1̲.5̲0̲0̲.0̲0̲0̲ t̲u̲n̲a̲i̲. 

S̲J̲L̲ A̲l̲s̲ J̲o̲d̲i̲, (2̲3̲) w̲a̲r̲g̲a̲ D̲e̲s̲a̲ S̲e̲i̲ T̲a̲m̲p̲a̲n̲g̲, K̲e̲c̲. K̲e̲c̲a̲m̲a̲t̲a̲n̲ L̲a̲b̲u̲h̲a̲n̲b̲a̲t̲u̲ H̲i̲l̲i̲r̲, D̲i̲t̲a̲n̲g̲k̲a̲p̲ p̲a̲d̲a̲ h̲a̲r̲i̲ S̲a̲b̲t̲u̲, 2̲8̲ A̲g̲u̲s̲t̲u̲s̲ 2̲0̲2̲1̲ d̲i̲ D̲e̲s̲a̲ S̲e̲i̲ T̲a̲m̲p̲a̲n̲g̲, K̲e̲c̲a̲m̲a̲t̲a̲n̲ B̲a̲r̲ H̲i̲l̲i̲r̲ K̲a̲b̲u̲p̲a̲t̲e̲n̲ L̲a̲b̲u̲h̲a̲n̲b̲a̲t̲u̲ d̲e̲n̲g̲a̲n̲ b̲a̲r̲a̲n̲g̲ b̲u̲k̲t̲i̲ 1̲ k̲l̲i̲p̲ p̲l̲a̲s̲t̲i̲k̲ b̲e̲r̲i̲s̲i̲ n̲a̲r̲k̲o̲t̲i̲k̲a̲ j̲e̲n̲i̲s̲ s̲a̲b̲u̲ s̲e̲b̲e̲r̲a̲t̲ 0̲,2̲4̲ g̲r̲a̲m̲.

B̲i̲n̲ A̲l̲s̲ B̲e̲n̲g̲, (D̲P̲O̲) (2̲2̲) w̲a̲r̲g̲a̲ D̲u̲s̲u̲n̲ S̲e̲i̲ K̲a̲s̲i̲h̲ L̲u̲a̲r̲ D̲e̲s̲a̲ S̲e̲i̲ K̲a̲s̲i̲h̲, K̲e̲c̲. K̲e̲c̲a̲m̲a̲t̲a̲n̲ L̲a̲b̲u̲h̲a̲n̲b̲a̲t̲u̲ H̲i̲l̲i̲r̲. D̲i̲t̲a̲n̲g̲k̲a̲p̲ p̲a̲d̲a̲ h̲a̲r̲i̲ S̲a̲b̲t̲u̲, 2̲8̲ A̲g̲u̲s̲t̲u̲s̲ 2̲0̲2̲1̲ d̲i̲ D̲u̲s̲u̲n̲ S̲e̲i̲ K̲a̲s̲i̲h̲, D̲e̲s̲a̲ S̲e̲i̲ K̲a̲s̲i̲h̲, K̲e̲c̲a̲m̲a̲t̲a̲n̲ K̲e̲c̲a̲m̲a̲t̲a̲n̲ L̲a̲b̲u̲h̲a̲n̲b̲a̲t̲u̲ H̲i̲l̲i̲r̲, b̲a̲r̲a̲n̲g̲ b̲u̲k̲t̲i̲ y̲a̲n̲g̲ d̲i̲a̲m̲a̲n̲k̲a̲n̲ b̲e̲r̲u̲p̲a̲ 1̲0̲ k̲l̲i̲p̲ p̲l̲a̲s̲t̲i̲k̲ b̲e̲r̲i̲s̲i̲ s̲a̲b̲u̲ 7̲,7̲8̲ g̲r̲a̲m̲, t̲i̲s̲u̲ 4̲ l̲e̲m̲b̲a̲r̲, 1̲ t̲a̲s̲, 1̲ g̲u̲n̲t̲i̲n̲g̲, 1̲ u̲n̲i̲t̲ h̲a̲n̲d̲p̲h̲o̲n̲e̲ N̲o̲k̲i̲a̲ d̲a̲n̲ R̲p̲. 1̲0̲0̲.0̲0̲0̲.

K̲P̲M̲ A̲l̲s̲ N̲G̲e̲k̲, (D̲P̲O̲) (3̲1̲) w̲a̲r̲g̲a̲ G̲G̲. K̲a̲m̲p̲u̲n̲g̲ K̲a̲t̲o̲l̲i̲k̲ K̲a̲m̲p̲u̲n̲g̲ P̲a̲d̲a̲n̲g̲ K̲e̲c̲. P̲a̲n̲g̲k̲a̲l̲a̲n̲ KL̲a̲b̲u̲h̲a̲n̲b̲a̲t̲u̲ D̲i̲t̲a̲n̲g̲k̲a̲p̲ p̲a̲d̲a̲ S̲e̲l̲a̲s̲a̲, 3̲1̲ A̲g̲u̲s̲t̲u̲s̲ 2̲0̲2̲1̲ d̲i̲ G̲u̲n̲u̲n̲g̲ D̲e̲s̲a̲ P̲a̲n̲g̲k̲a̲t̲, K̲e̲c̲a̲m̲a̲t̲a̲n̲ D̲e̲l̲i̲m̲a̲. P̲e̲r̲i̲n̲g̲k̲a̲t̲ K̲a̲b̲u̲p̲a̲t̲e̲n̲ L̲a̲b̲u̲h̲a̲n̲b̲a̲t̲u̲d̲a̲n̲ b̲a̲r̲a̲n̲g̲ b̲u̲k̲t̲i̲ y̲a̲n̲g̲ d̲i̲s̲i̲t̲a̲, 1̲ b̲u̲n̲g̲k̲u̲s̲ p̲l̲a̲s̲t̲i̲k̲ k̲l̲i̲p̲ b̲e̲r̲i̲s̲i̲ 1̲,1̲7̲ g̲r̲a̲m̲ s̲a̲b̲u̲, 1̲ d̲o̲m̲p̲e̲t̲ d̲a̲n̲ 1̲ h̲a̲n̲d̲p̲h̲o̲n̲e̲.

A̲n̲ (2̲7̲) w̲a̲r̲g̲a̲ D̲e̲s̲a̲ N̲e̲l̲a̲y̲a̲n̲, K̲e̲c̲a̲m̲a̲t̲a̲n̲ B̲i̲l̲a̲h̲ H̲i̲l̲i̲r̲, K̲a̲b̲u̲p̲a̲t̲e̲n̲ L̲a̲b̲u̲h̲a̲n̲b̲a̲t̲u̲ d̲e̲n̲g̲a̲n̲ b̲a̲r̲a̲n̲g̲ b̲u̲k̲t̲i̲, 2̲ k̲l̲i̲p̲ p̲l̲a̲s̲t̲i̲k̲ b̲e̲r̲i̲s̲i̲ s̲a̲b̲u̲ 0̲,2̲8̲ g̲r̲a̲m̲, 1̲ h̲a̲n̲d̲p̲h̲o̲n̲e̲, 2̲ p̲e̲r̲m̲e̲n̲, 1̲ t̲i̲m̲b̲a̲n̲g̲a̲n̲ l̲i̲s̲t̲r̲i̲k̲ d̲a̲n̲ p̲i̲p̲e̲t̲.Z̲E̲ (4̲5̲) w̲a̲r̲g̲a̲ D̲e̲s̲a̲ N̲e̲l̲a̲y̲a̲n̲, K̲e̲c̲a̲m̲a̲t̲a̲n̲ B̲i̲l̲a̲h̲ H̲i̲l̲i̲r̲, K̲a̲b̲u̲p̲a̲t̲e̲n̲ L̲a̲b̲u̲h̲a̲n̲b̲a̲t̲u̲.

D̲i̲t̲a̲n̲g̲k̲a̲p̲ p̲a̲d̲a̲ R̲a̲b̲u̲, 1̲ S̲e̲p̲t̲e̲m̲b̲e̲r̲ 2̲0̲2̲1̲ d̲i̲ P̲e̲r̲k̲e̲b̲u̲n̲a̲n̲ D̲e̲s̲a̲ S̲e̲n̲n̲a̲h̲, K̲e̲c̲. H̲i̲l̲i̲r̲ K̲a̲b̲u̲p̲a̲t̲e̲n̲ L̲a̲b̲u̲h̲a̲n̲b̲a̲t̲u̲B̲a̲r̲a̲n̲g̲ b̲u̲k̲t̲i̲, 1̲ k̲l̲i̲p̲ p̲l̲a̲s̲t̲i̲k̲ b̲e̲r̲i̲s̲i̲ n̲a̲r̲k̲o̲t̲i̲k̲a̲ j̲e̲n̲i̲s̲ s̲a̲b̲u̲ s̲e̲b̲e̲r̲a̲t̲ 0̲,3̲ g̲r̲a̲m̲, 1̲ u̲n̲i̲t̲ s̲e̲p̲e̲d̲a̲ m̲o̲t̲o̲r̲.

D̲a̲r̲i̲ 1̲1̲ t̲e̲r̲s̲a̲n̲g̲k̲a̲ y̲a̲n̲g̲ d̲i̲s̲i̲t̲a̲ t̲o̲t̲a̲l̲ 1̲5̲,6̲2̲ g̲r̲a̲m̲ s̲a̲b̲u̲ d̲a̲n̲ 7̲ t̲e̲r̲s̲a̲n̲g̲k̲a̲ p̲e̲n̲g̲e̲d̲a̲r̲, d̲i̲j̲e̲r̲a̲t̲ d̲e̲n̲g̲a̲n̲ P̲a̲s̲a̲l̲ 1̲1̲4̲ S̲u̲b̲ 1̲1̲2̲ U̲n̲d̲a̲n̲g̲-U̲n̲d̲a̲n̲g̲ N̲o̲m̲o̲r̲ 3̲5̲ T̲a̲h̲u̲n̲ 2̲0̲0̲9̲ t̲e̲n̲t̲a̲n̲g̲ N̲a̲r̲k̲o̲t̲i̲k̲a̲ d̲e̲n̲g̲a̲n̲ p̲i̲d̲a̲n̲a̲ p̲e̲n̲j̲a̲r̲a̲ p̲a̲l̲i̲n̲g̲ l̲a̲m̲a̲ 2̲0̲ t̲a̲h̲u̲n̲, s̲e̲b̲a̲n̲y̲a̲k̲ 5̲ o̲r̲a̲n̲g̲ s̲e̲b̲a̲g̲a̲i̲ p̲e̲n̲g̲g̲u̲n̲a̲. d̲i̲j̲e̲r̲a̲t̲ p̲a̲s̲a̲l̲ 1̲1̲2̲. S̲u̲b̲ 1̲2̲7̲ U̲U̲ R̲I̲ 3̲5̲ T̲a̲h̲u̲n̲ 2̲0̲0̲9̲ t̲e̲n̲t̲a̲n̲g̲ N̲a̲r̲k̲o̲t̲i̲k̲a̲, a̲n̲c̲a̲m̲a̲n̲n̲y̲a̲ t̲i̲d̲a̲k̲ m̲a̲k̲s̲i̲m̲a̲l̲ 1̲2̲ t̲a̲h̲u̲n̲ p̲e̲n̲j̲a̲r̲a̲.(Red)
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Polres Labuhanbatu Berhasil Ringkus 11 Pelaku Narkoba, 2 Orang DPO

Trending Now

Iklan

close