Iklan

Pengemudi Kabur! Pejalan Kaki Tewas Ditabrak Pickup di Medan

Redaksi
5 Sep 2021 | September 05, 2021 WIB Last Updated 2021-09-17T00:37:24Z

M̲E̲D̲A̲N̲ (I̲N̲D̲O̲K̲O̲M̲ N̲E̲W̲S̲T̲V̲) K̲e̲j̲a̲d̲i̲a̲n̲ l̲a̲k̲a̲ l̲a̲n̲t̲a̲s̲ T̲a̲b̲r̲a̲k̲ L̲a̲r̲i̲ t̲e̲r̲j̲a̲d̲i̲ d̲i̲ J̲a̲l̲a̲n̲ J̲a̲m̲i̲n̲ G̲i̲n̲t̲i̲n̲g̲ d̲e̲k̲a̲t̲ G̲g̲. P̲a̲n̲c̲u̲r̲ S̲i̲w̲a̲h̲ K̲e̲l̲u̲r̲a̲h̲a̲n̲ S̲i̲m̲p̲a̲n̲g̲ s̲e̲l̲a̲y̲a̲n̲g̲, K̲e̲c̲a̲m̲a̲t̲a̲n̲ M̲e̲d̲a̲n̲ T̲u̲n̲t̲u̲n̲g̲a̲n̲, S̲u̲m̲a̲t̲e̲r̲a̲ U̲t̲a̲r̲a̲,M̲i̲n̲g̲g̲u̲ 0̲5̲ S̲e̲p̲t̲e̲m̲b̲e̲r̲ 2̲0̲2̲1̲, s̲e̲k̲i̲r̲a̲ p̲u̲k̲u̲l̲ 1̲5̲.3̲0̲ W̲i̲b̲.

Ko̲r̲b̲a̲n̲ y̲a̲n̲g̲ m̲e̲n̲i̲n̲g̲g̲a̲l̲ Pick Up tersebut a̲d̲a̲l̲a̲h̲ P̲e̲j̲a̲l̲a̲n̲ k̲a̲k̲i̲ ,S̲i̲n̲a̲r̲ Y̲u̲s̲u̲f̲ G̲i̲n̲t̲i̲n̲g̲ (5̲1̲) y̲a̲n̲g̲ m̲e̲r̲u̲p̲a̲k̲a̲n̲ w̲a̲r̲g̲a̲ J̲l̲. B̲u̲n̲g̲a̲ H̲e̲r̲b̲a̲ I̲I̲I̲ K̲e̲l̲u̲r̲a̲h̲a̲n̲ S̲e̲m̲p̲a̲k̲a̲t̲a̲, K̲e̲c̲a̲m̲a̲t̲a̲n̲ M̲e̲d̲a̲n̲ s̲e̲l̲a̲y̲a̲n̲g̲."N̲o̲m̲o̲r̲ P̲o̲l̲ P̲l̲a̲t̲ k̲e̲n̲d̲a̲r̲a̲a̲n̲ m̲a̲s̲i̲h̲ d̲a̲l̲a̲m̲ L̲i̲d̲i̲k̲ p̲e̲t̲u̲g̲a̲s̲ k̲e̲p̲o̲l̲i̲s̲i̲a̲n̲.

Menurut Kapolsek Delitua, A̲K̲P̲ Z̲u̲l̲k̲i̲f̲li Harahap s̲e̲b̲e̲l̲u̲m̲ t̲e̲r̲j̲a̲d̲i̲n̲y̲a̲ l̲a̲k̲a̲ l̲a̲n̲t̲a̲s̲ ,S̲i̲n̲a̲r̲ Y̲u̲s̲u̲f̲ G̲in̲t̲i̲n̲g̲ m̲e̲n̲y̲e̲b̲e̲r̲a̲n̲g̲ j̲a̲l̲a̲n̲ d̲i̲ J̲l̲. J̲a̲m̲i̲n̲d̲ G̲i̲n̲t̲i̲n̲g̲ d̲e̲k̲a̲t̲ G̲g̲ P̲a̲n̲c̲u̲r̲ s̲i̲w̲a̲h̲.

D̲a̲n̲ p̲a̲d̲a̲ s̲a̲a̲t̲ b̲e̲r̲s̲a̲m̲a̲a̲n̲ m̲e̲l̲i̲n̲t̲a̲s̲ m̲o̲b̲i̲l̲ P̲i̲c̲k̲ U̲p̲ L̲3̲0̲0̲, d̲a̲r̲i̲ a̲r̲a̲h̲ s̲i̲m̲p̲a̲n̲g̲ s̲e̲l̲a̲y̲a̲n̲g̲ m̲e̲n̲u̲j̲u̲ s̲i̲m̲p̲a̲n̲g̲ s̲i̲m̲a̲l̲i̲n̲g̲k̲a̲r̲ d̲a̲r̲i̲ s̲e̲l̲a̲t̲a̲n̲ k̲e̲ u̲t̲a̲r̲a̲, k̲e̲m̲u̲d̲i̲a̲n̲ m̲e̲n̲a̲b̲r̲a̲k̲ p̲e̲j̲a̲l̲a̲n̲ k̲a̲k̲i̲ t̲e̲r̲s̲e̲b̲u̲t̲.

Lanjut Kapolsek, se̲t̲e̲l̲a̲h̲ p̲e̲j̲a̲l̲a̲n̲ k̲a̲k̲i̲ t̲e̲r̲c̲a̲m̲p̲a̲k̲ k̲e̲ a̲s̲p̲a̲l̲ j̲a̲l̲a̲n̲,m̲o̲b̲i̲l̲ p̲i̲c̲k̲ u̲p̲ l̲a̲n̲g̲s̲u̲n̲g̲ tacap gas dan m̲e̲l̲a̲r̲i̲k̲a̲n̲ d̲i̲r̲i̲.Sedangkan korban m̲e̲n̲g̲a̲l̲a̲m̲i̲ l̲u̲k̲a̲ l̲u̲k̲a̲ d̲i̲b̲a̲g̲i̲a̲n̲ k̲e̲p̲a̲l̲a̲ d̲a̲n̲ m̲e̲n̲i̲n̲g̲g̲a̲l̲ d̲u̲n̲i̲a̲. 

"P̲e̲t̲u̲g̲a̲s̲ L̲a̲l̲u̲l̲i̲n̲t̲a̲s̲ P̲o̲l̲s̲e̲k̲ D̲e̲l̲i̲t̲u̲a̲ y̲a̲n̲g̲ t̲u̲r̲u̲n̲ k̲e̲ l̲o̲k̲a̲s̲i̲ k̲e̲j̲a̲d̲i̲a̲n̲ l̲a̲n̲g̲s̲u̲n̲g̲ m̲e̲l̲a̲k̲u̲k̲a̲n̲ T̲i̲n̲d̲a̲k̲a̲n̲ b̲e̲r̲u̲p̲a̲,C̲e̲k̲ T̲K̲P̲ m̲e̲n̲c̲a̲ri̲ s̲a̲k̲s̲i̲  y̲a̲n̲g̲ m̲e̲l̲i̲h̲a̲t̲ k̲e̲j̲a̲d̲i̲a̲n̲ t̲e̲r̲s̲e̲b̲u̲t̲, d̲a̲n̲ k̲e̲m̲u̲d̲i̲an̲ m̲e̲m̲b̲a̲w̲a̲ k̲o̲r̲b̲a̲n̲ k̲e̲ R̲u̲m̲a̲h̲ s̲a̲k̲i̲t̲, t̲u̲t̲u̲p̲ A̲K̲P̲ Z̲u̲l̲ki̲fli.(R̲e̲d̲)
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Pengemudi Kabur! Pejalan Kaki Tewas Ditabrak Pickup di Medan

Trending Now

Iklan

close