Iklan

Kebakaran di Lapas Tangerang 41 Orang Meninggal Dunia

Redaksi
8 Sep 2021 | September 08, 2021 WIB Last Updated 2021-09-16T03:51:04Z
T̲A̲N̲G̲E̲RANG (I̲N̲D̲O̲K̲O̲M̲ N̲E̲W̲S̲T̲V̲) L̲e̲m̲b̲a̲g̲a̲ P̲e̲m̲a̲s̲y̲a̲r̲a̲k̲a̲t̲a̲n̲ K̲l̲a̲s̲ I̲ T̲a̲n̲g̲e̲r̲a̲n̲g̲,B̲a̲n̲t̲e̲n̲,terbakar. 

A̲k̲i̲b̲a̲t̲ k̲e̲j̲a̲d̲i̲a̲n̲ t̲e̲r̲s̲e̲b̲u̲t̲ d̲i̲d̲u̲g̲a̲ s̲e̲d̲i̲k̲i̲t̲n̲y̲a̲ 4̲1 o̲r̲a̲n̲g̲ m̲e̲n̲i̲n̲g̲g̲a̲l̲ d̲u̲n̲i̲a̲.

B̲e̲r̲d̲a̲s̲a̲r̲ i̲n̲f̲o̲r̲m̲a̲s̲i̲, p̲e̲r̲i̲s̲t̲i̲w̲a̲ k̲e̲b̲a̲k̲a̲r̲a̲n̲ i̲n̲i̲ d̲i̲l̲a̲p̲o̲r̲k̲a̲n̲ t̲e̲r̲j̲a̲d̲i̲, R̲a̲b̲u̲ (0̲8̲/0̲9̲/2̲0̲2̲1̲) s̲e̲k̲i̲t̲a̲r̲ p̲u̲k̲u̲l̲ 0̲2̲.00 W̲I̲B̲ d̲i̲n̲i̲ h̲a̲r̲i̲ t̲a̲d̲i̲. 

P̲e̲m̲a̲d̲a̲m̲ K̲e̲b̲a̲k̲a̲r̲a̲n̲ y̲a̲n̲g̲ t̲i̲b̲a̲ d̲i̲l̲o̲k̲s̲i̲ k̲e̲j̲a̲d̲i̲a̲n̲ b̲e̲r̲j̲i̲b̲a̲k̲u̲ m̲e̲m̲a̲d̲a̲m̲k̲a̲n̲ a̲p̲i̲ y̲a̲n̲g̲ b̲e̲r̲k̲o̲b̲a̲r̲.

B̲a̲h̲k̲a̲n̲ P̲u̲l̲u̲h̲a̲n̲ a̲m̲b̲u̲l̲a̲n̲ j̲u̲g̲a̲ b̲e̲r̲s̲i̲a̲g̲a̲ d̲i̲ d̲e̲p̲a̲n̲ L̲a̲p̲a̲s̲ u̲n̲t̲u̲k̲ e̲v̲a̲k̲u̲a̲s̲i̲ k̲o̲r̲b̲a̲n̲.

D̲i̲d̲u̲g̲a̲ l̲e̲b̲i̲h̲ d̲a̲r̲i̲ 4̲0̲ N̲a̲p̲i̲ t̲e̲w̲a̲s̲ d̲a̲l̲a̲m̲ p̲e̲r̲i̲s̲t̲i̲w̲a̲ i̲n̲i̲.

M̲e̲n̲u̲r̲u̲t̲ S̲u̲g̲i̲y̲o̲n̲o̲, s̲a̲a̲t̲ m̲e̲n̲e̲r̲i̲m̲a̲ l̲a̲p̲o̲r̲a̲n̲, a̲p̲i̲ y̲a̲n̲g̲ m̲e̲m̲b̲a̲k̲a̲r̲ l̲a̲p̲a̲s̲ y̲a̲n̲g̲ b̲e̲r̲l̲o̲k̲a̲s̲i̲ d̲i̲ J̲a̲l̲a̲n̲ V̲e̲t̲e̲r̲a̲n̲ N̲o̲ 2̲, K̲e̲l̲u̲r̲a̲h̲a̲n̲ B̲a̲b̲a̲k̲a̲n̲, K̲e̲c̲a̲m̲a̲t̲a̲n̲ T̲a̲n̲g̲e̲r̲a̲n̲g̲, K̲o̲t̲a̲ T̲a̲n̲g̲e̲r̲a̲n̲g̲  t̲e̲r̲s̲e̲b̲u̲t̲ s̲u̲d̲a̲h̲ m̲e̲m̲b̲e̲s̲a̲r̲.

S̲e̲k̲e̲r̲t̲a̲r̲i̲s̲ B̲P̲B̲D̲ K̲o̲t̲a̲ T̲a̲n̲g̲e̲r̲a̲n̲g̲, E̲d̲i̲ m̲e̲m̲b̲e̲n̲a̲r̲k̲a̲n̲ k̲a̲b̲a̲r̲ a̲d̲a̲n̲y̲a̲ p̲e̲r̲i̲s̲t̲i̲w̲a̲ k̲e̲b̲a̲k̲a̲r̲a̲n̲ t̲e̲r̲s̲e̲b̲u̲t̲. 

N̲a̲m̲u̲n̲, d̲i̲a̲ b̲e̲l̲u̲m̲ b̲i̲s̲a̲ m̲e̲m̲a̲s̲t̲i̲k̲a̲n̲ b̲e̲r̲a̲p̲a̲ t̲o̲t̲a̲l̲ j̲u̲m̲l̲a̲h̲ k̲o̲r̲b̲a̲n̲ j̲i̲w̲a̲ d̲a̲l̲a̲m̲ p̲e̲r̲i̲s̲t̲i̲w̲a̲ tersebut.

D̲i̲r̲j̲e̲n̲ P̲A̲S̲ K̲e̲m̲e̲n̲t̲e̲r̲i̲a̲n̲ H̲u̲k̲u̲m̲ d̲a̲n̲ H̲A̲M̲ (K̲e̲m̲e̲n̲k̲u̲m̲h̲a̲m̲) R̲e̲y̲n̲h̲a̲r̲d̲ S̲i̲l̲i̲t̲o̲n̲g̲a̲ m̲e̲n̲g̲a̲t̲a̲k̲a̲n̲, k̲e̲b̲a̲k̲a̲r̲a̲n̲ L̲a̲p̲a̲s̲ K̲e̲l̲a̲s̲ I̲ T̲a̲n̲g̲e̲r̲a̲n̲g̲, t̲e̲r̲j̲a̲d̲i̲ d̲i̲ B̲l̲o̲k̲ C̲2̲.

L̲a̲p̲a̲s̲ i̲n̲i̲ a̲d̲a̲ t̲u̲j̲u̲h̲ b̲l̲o̲k̲, d̲i̲ m̲a̲n̲a̲ p̲e̲r̲ b̲l̲o̲k̲ i̲t̲u̲ a̲d̲a̲ s̲e̲m̲b̲i̲l̲a̲n̲ k̲a̲m̲a̲r̲, n̲a̲h̲ y̲a̲n̲g̲ t̲e̲r̲b̲a̲k̲a̲r̲ i̲n̲i̲ a̲d̲a̲l̲a̲h̲ B̲l̲o̲k̲ C̲2̲," k̲a̲t̲a̲ R̲e̲y̲n̲h̲a̲r̲d̲.

M̲e̲n̲u̲r̲u̲t̲ R̲e̲y̲n̲h̲a̲r̲d̲, d̲i̲ B̲l̲o̲k̲ C̲2̲ t̲e̲r̲d̲a̲p̲a̲t̲ s̲a̲t̲u̲ a̲u̲l̲a̲ d̲a̲n̲ s̲e̲m̲b̲i̲l̲a̲n̲ k̲a̲m̲a̲r̲. D̲i̲ B̲l̲o̲k̲ C̲2̲ t̲e̲r̲d̲a̲p̲a̲t̲ s̲e̲k̲i̲t̲a̲r̲ 1̲2̲2̲ p̲e̲n̲g̲h̲u̲n̲i̲ l̲a̲p̲a̲s̲.

"J̲a̲d̲i̲ d̲i̲ b̲l̲o̲k̲ i̲n̲i̲ l̲a̲h̲ t̲e̲r̲j̲a̲d̲i̲ d̲i̲d̲u̲g̲a̲ a̲w̲a̲l̲ h̲u̲b̲u̲n̲g̲a̲n̲ p̲e̲n̲d̲e̲k̲, i̲n̲i̲ m̲u̲s̲i̲b̲a̲h̲ y̲a̲n̲g̲ d̲i̲a̲l̲a̲m̲i̲ d̲i̲ l̲a̲p̲a̲s̲ K̲e̲l̲a̲s̲ I̲ T̲a̲n̲g̲e̲r̲a̲n̲g̲. 

K̲a̲m̲i̲ b̲e̲r̲u̲p̲a̲y̲a̲ t̲e̲r̲u̲s̲ m̲e̲n̲g̲a̲m̲a̲n̲k̲a̲n̲ y̲a̲n̲g̲ m̲a̲s̲i̲h̲ a̲d̲a̲ d̲i̲ b̲l̲o̲k̲ l̲a̲i̲n̲, s̲a̲y̲a̲ k̲i̲r̲a̲ i̲t̲u̲, i̲n̲i̲ d̲i̲ b̲l̲o̲k̲ C̲2̲ y̲a̲n̲g̲ d̲i̲d̲u̲g̲a̲ t̲e̲r̲j̲a̲d̲i̲ h̲u̲b̲u̲n̲g̲a̲n̲ p̲e̲n̲d̲e̲k̲," t̲u̲t̲u̲r̲n̲y̲a̲.**
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Kebakaran di Lapas Tangerang 41 Orang Meninggal Dunia

Trending Now

Iklan

close