REDAKSI
Kamis, 02 September 2021, 9/02/2021 WIB
Last Updated 2021-09-02T02:52:32Z
Ekonomi

Kejari Kuansing Lakukan Pendampingan Hukum, Sukseskan Program PSR

Advertisement
RIAU (INDOKOM NEWSTV) P̲e̲n̲g̲u̲r̲u̲s̲ K̲U̲D̲ d̲a̲n̲ K̲e̲t̲u̲a̲ F̲o̲r̲u̲m̲ K̲U̲D̲ F̲ 1̲ s̲a̲m̲p̲a̲i̲ d̲e̲n̲g̲a̲n̲ F̲ 1̲0̲ K̲u̲a̲n̲s̲i̲n̲g̲ l̲a̲k̲u̲k̲a̲n̲ s̲o̲s̲i̲a̲l̲i̲s̲a̲s̲i̲ t̲e̲r̲k̲a̲i̲t̲ p̲e̲l̲a̲k̲s̲a̲n̲a̲a̲n̲ d̲a̲n̲ p̲e̲r̲k̲e̲m̲b̲a̲n̲g̲a̲n̲ P̲r̲o̲g̲r̲a̲m̲ P̲e̲r̲e̲m̲a̲j̲a̲a̲n̲ S̲a̲w̲i̲t̲ R̲a̲k̲y̲a̲t̲ (P̲S̲R̲) k̲e̲p̲a̲d̲a̲ m̲a̲s̲y̲a̲r̲a̲k̲a̲t̲,p̲e̲s̲e̲r̲t̲a̲ P̲r̲o̲g̲r̲a̲m̲ P̲S̲R̲ d̲i̲ dDu̲a̲ De̲s̲a̲.

K̲e̲g̲i̲a̲t̲a̲n̲ s̲o̲s̲i̲a̲l̲i̲s̲a̲s̲i̲ p̲e̲r̲t̲a̲m̲a̲ b̲e̲r̲t̲e̲m̲p̲a̲t̲ d̲i̲ a̲u̲l̲a̲ d̲e̲s̲a̲ S̲i̲m̲p̲a̲n̲g̲ Ra̲y̲a̲ K̲e̲c̲a̲m̲a̲t̲a̲n̲ S̲i̲n̲g̲i̲n̲g̲i̲ H̲i̲l̲i̲r̲ (F̲ 2̲) s̲e̲k̲i̲r̲a̲ p̲u̲k̲u̲l̲ 1̲1̲.0̲0̲ W̲i̲b̲. Sedangkan s̲o̲s̲i̲a̲l̲i̲s̲a̲s̲i̲ k̲e̲-2 d̲i̲l̲a̲n̲j̲u̲t̲k̲a̲n̲ p̲a̲d̲a̲ s̲i̲a̲n̲g̲ h̲a̲r̲i̲ d̲i̲ a̲u̲l̲a̲ D̲e̲s̲a̲ P̲e̲t̲a̲i̲ Ba̲r̲u̲, Ke̲c̲a̲m̲a̲t̲a̲n̲ S̲i̲n̲g̲i̲n̲g̲i̲  (F̲ 8̲) k̲a̲b̲u̲p̲a̲t̲e̲n̲ K̲u̲a̲n̲s̲i̲n̲g̲, pada Rabu ,01/09/2021 s̲e̲k̲i̲r̲a̲ p̲u̲k̲u̲l̲ 1̲4̲.1̲5̲ W̲i̲b̲.
So̲s̲i̲a̲l̲i̲s̲a̲s̲i̲ y̲a̲n̲g̲ d̲i̲lakukan di m̲a̲s̲i̲n̲g̲ m̲a̲s̲i̲n̲g̲ t̲e̲m̲p̲a̲t̲ d̲i̲h̲a̲d̲i̲r̲i̲ l̲a̲n̲g̲s̲u̲n̲g̲ o̲l̲e̲h̲ Ke̲p̲a̲l̲a̲ De̲s̲a̲, S̲i̲m̲p̲a̲n̲g̲ R̲a̲y̲a̲ A̲m̲r̲a̲n̲ S̲i̲m̲a̲n̲g̲u̲n̲s̲o̲n̲g̲,k̲e̲t̲u̲a̲ K̲U̲D̲ F̲ 2̲, A̲b̲d̲u̲l̲ S̲o̲b̲u̲r̲ H̲a̲m̲d̲a̲n̲ dan K̲a̲p̲o̲l̲s̲e̲k̲ S̲i̲n̲g̲i̲n̲g̲i̲ H̲i̲l̲i̲r̲ y̲a̲n̲g̲ d̲i̲w̲a̲k̲i̲l̲i̲ o̲l̲e̲h̲ B̲h̲a̲b̲i̲n̲k̲a̲n̲t̲i̲b̲m̲a̲s̲.

Be̲g̲i̲t̲u̲ juga dengan s̲o̲s̲i̲a̲l̲i̲s̲a̲s̲i̲ d̲i̲ a̲u̲l̲a̲ d̲e̲s̲a̲ P̲e̲t̲a̲i̲ b̲a̲r̲u̲,  j̲u̲g̲a̲ d̲i̲ h̲a̲d̲i̲r̲i̲ o̲l̲e̲h̲ K̲e̲p̲a̲l̲a̲ D̲e̲s̲a̲ P̲e̲t̲a̲i̲ B̲a̲r̲u̲ D̲a̲r̲y̲a̲n̲t̲o̲, k̲e̲t̲u̲a̲ K̲U̲D̲ S̲a̲w̲i̲t̲ J̲a̲y̲a̲ (F̲ 8̲ ) R̲o̲n̲a̲l̲d̲ S̲i̲h̲o̲m̲b̲i̲n̲g̲ s̲e̲k̲a̲l̲i̲g̲u̲s̲ k̲e̲t̲u̲a̲ f̲o̲r̲u̲m̲ K̲U̲D̲  F̲ 1̲ - F̲ 1̲0̲ K̲u̲a̲n̲s̲i̲n̲g̲. 

A̲c̲a̲r̲a̲ S̲o̲s̲i̲a̲l̲i̲s̲a̲s̲i̲ P̲e̲l̲a̲k̲s̲a̲n̲a̲a̲n̲ d̲a̲n̲ p̲e̲r̲k̲e̲m̲b̲a̲n̲g̲a̲n̲ P̲r̲o̲g̲r̲a̲m̲ P̲S̲R̲ d̲i̲ m̲a̲s̲i̲n̲g̲ m̲a̲s̲i̲n̲g̲ d̲e̲s̲a̲, t̲u̲r̲u̲t̲ h̲a̲d̲i̲r̲ K̲e̲p̲a̲l̲a̲ D̲i̲n̲a̲s̲ P̲e̲r̲t̲a̲n̲i̲a̲n̲ E̲m̲e̲r̲s̲o̲n̲ y̲a̲n̲g̲ d̲i̲w̲a̲k̲i̲l̲i̲ o̲l̲e̲h̲ K̲a̲b̲i̲d̲ P̲e̲r̲k̲e̲b̲u̲n̲a̲n̲ R̲a̲j̲a̲ R̲a̲f̲l̲i̲. 

Begitu juga dengan k̲a̲j̲a̲r̲i̲ K̲u̲a̲n̲s̲i̲n̲g̲ H̲a̲d̲i̲m̲a̲n̲ S̲H̲.M̲H̲ y̲a̲n̲g̲ d̲i̲w̲a̲k̲i̲l̲i̲ o̲l̲e̲h̲ K̲a̲s̲i̲ D̲a̲t̲u̲n̲ B̲i̲l̲l̲i̲e̲ S̲i̲t̲o̲m̲p̲u̲l̲ S̲H̲.M̲H̲ d̲a̲n̲ K̲a̲s̲i̲ I̲n̲t̲e̲l̲ R̲e̲n̲a̲l̲d̲i̲ A̲d̲r̲i̲a̲n̲s̲a̲h̲ S̲H̲.M̲H̲, K̲a̲s̲u̲b̲a̲g̲ P̲e̲m̲b̲i̲n̲a̲a̲n̲ A̲l̲l̲a̲n̲ H̲a̲r̲a̲h̲a̲p̲ S̲H̲.M̲.H̲u̲m̲ b̲e̲s̲e̲r̲t̲a̲ r̲o̲m̲b̲o̲n̲g̲a̲n̲, 

Ada juga juga dari p̲ih̲a̲k̲ B̲R̲I̲ Ca̲b̲ T̲a̲l̲u̲k̲ K̲u̲a̲n̲t̲a̲n̲, p̲e̲r̲w̲a̲k̲i̲l̲a̲n̲ P̲P̲K̲S̲ M̲e̲d̲a̲n̲ M̲.A̲l̲i̲ T̲a̲n̲j̲u̲n̲g̲  S̲.p̲ d̲a̲n̲ p̲i̲h̲a̲k̲ P̲T̲.G̲u̲n̲a̲ T̲a̲t̲a̲ W̲a̲h̲a̲n̲a̲ (P̲T̲.G̲T̲W̲) A̲l̲e̲x̲a̲n̲d̲e̲r̲ P̲r̲a̲n̲o̲t̲o̲.

"D̲a̲l̲a̲m̲ s̲a̲m̲b̲u̲t̲a̲n̲n̲y̲a̲ m̲a̲s̲i̲n̲g̲-m̲a̲s̲i̲n̲g̲ k̲e̲p̲a̲l̲a̲ d̲e̲s̲a̲, m̲e̲n̲y̲a̲m̲p̲a̲i̲k̲a̲n̲ s̲u̲a̲t̲u̲ h̲a̲r̲a̲p̲a̲n̲ y̲a̲n̲g̲ h̲a̲m̲p̲i̲r̲ s̲a̲m̲a̲,  a̲g̲a̲r̲ k̲i̲r̲a̲n̲y̲a̲ p̲r̲o̲g̲r̲a̲m̲ P̲e̲r̲e̲m̲a̲j̲a̲a̲n̲ S̲a̲w̲i̲t̲ R̲a̲k̲y̲a̲t̲ (P̲S̲R̲) se̲b̲a̲g̲a̲i̲ s̲a̲l̲a̲h̲ s̲a̲t̲u̲ p̲r̲o̲g̲r̲a̲m̲ a̲n̲d̲a̲l̲a̲n̲ N̲a̲s̲i̲o̲n̲a̲l̲ y̲a̲n̲g̲ d̲i̲i̲k̲u̲t̲i̲ o̲l̲e̲h̲ m̲a̲s̲y̲a̲r̲a̲k̲a̲t̲.

Kegitan yang dilaksanakn b̲e̲r̲j̲a̲l̲a̲n̲ d̲e̲n̲g̲a̲n̲ b̲a̲i̲k̲, t̲i̲d̲a̲k̲ c̲a̲c̲a̲t̲ h̲u̲k̲u̲m̲ d̲a̲n̲ b̲e̲r̲m̲a̲n̲f̲a̲a̲t̲ u̲n̲t̲u̲k̲ p̲e̲n̲i̲n̲g̲k̲a̲t̲a̲n̲ e̲k̲o̲n̲o̲m̲i̲ m̲a̲s̲y̲a̲r̲a̲k̲a̲t̲ s̲e̲s̲u̲a̲i̲ y̲a̲n̲g̲ d̲i̲ a̲m̲a̲n̲a̲h̲k̲a̲n̲ o̲l̲e̲h̲ P̲e̲m̲e̲r̲i̲n̲t̲a̲h̲ m̲e̲l̲a̲l̲u̲i̲ p̲r̲o̲g̲r̲a̲m̲ tersebut.

D̲a̲l̲a̲m̲ s̲o̲s̲i̲a̲l̲i̲s̲a̲s̲i̲ y̲a̲n̲g̲ b̲e̲r̲l̲a̲n̲g̲s̲u̲n̲g̲ t̲e̲r̲l̲i̲h̲a̲t̲ j̲e̲l̲a̲s̲ p̲e̲r̲a̲n̲ f̲u̲n̲g̲s̲i̲ d̲a̲r̲i̲ D̲i̲n̲a̲s̲ P̲e̲r̲t̲a̲n̲i̲a̲n̲ s̲e̲l̲a̲k̲u̲ I̲n̲s̲t̲a̲n̲s̲i̲ y̲a̲n̲g̲ b̲e̲r̲p̲e̲r̲a̲n̲ m̲e̲n̲d̲o̲r̲o̲n̲g̲ d̲a̲n̲ m̲e̲n̲g̲a̲w̲a̲s̲i̲.

Ter̲l̲a̲k̲s̲a̲n̲a̲n̲y̲a̲ p̲r̲o̲g̲r̲a̲m̲ P̲S̲R̲ s̲e̲c̲a̲r̲a̲ b̲a̲i̲k̲ d̲e̲n̲g̲a̲n̲ m̲e̲n̲g̲a̲r̲a̲h̲k̲a̲n̲ k̲e̲p̲a̲d̲a̲ K̲U̲D̲ d̲a̲n̲ m̲a̲s̲y̲a̲r̲a̲k̲a̲t̲ u̲n̲t̲u̲k̲ b̲e̲r̲s̲a̲m̲a̲ m̲e̲n̲s̲u̲k̲s̲e̲s̲k̲a̲n̲ s̲a̲l̲a̲h̲ s̲a̲t̲u̲  p̲r̲o̲g̲r̲a̲m̲ a̲n̲d̲a̲l̲a̲n̲ P̲e̲m̲e̲r̲i̲n̲t̲a̲h̲  p̲a̲d̲a̲ a̲c̲a̲r̲a̲ s̲o̲s̲i̲a̲l̲i̲s̲a̲s̲i̲ t̲e̲r̲s̲e̲b̲u̲t̲."

"S̲a̲y̲a̲ m̲e̲w̲a̲k̲i̲l̲i̲ K̲a̲d̲i̲s̲ P̲e̲r̲t̲a̲n̲i̲a̲n̲ m̲e̲n̲y̲a̲m̲p̲a̲i̲k̲a̲n̲ t̲e̲r̲i̲m̲a̲ k̲a̲s̲i̲h̲ a̲t̲a̲s̲ w̲a̲k̲t̲u̲ d̲a̲n̲ p̲e̲r̲h̲a̲t̲i̲a̲n̲ y̲a̲n̲g̲ d̲i̲b̲e̲r̲i̲k̲a̲n̲ d̲a̲l̲a̲m̲ p̲e̲r̲t̲e̲m̲u̲a̲n̲ i̲n̲i̲, d̲a̲n̲ s̲a̲y̲a̲ b̲e̲r̲h̲a̲r̲a̲p̲ k̲e̲d̲e̲p̲a̲n̲nya,d̲e̲n̲g̲a̲n̲ a̲d̲a̲n̲y̲a̲ p̲e̲n̲d̲a̲m̲p̲i̲n̲g̲a̲n̲ h̲u̲k̲u̲m̲ d̲a̲r̲i̲ K̲e̲j̲a̲r̲i̲ K̲u̲a̲n̲s̲i̲n̲g̲, P̲r̲o̲g̲r̲a̲m̲ P̲S̲R̲ i̲n̲i̲ d̲a̲p̲a̲t̲ s̲e̲g̲e̲r̲a̲ t̲e̲r̲e̲a̲l̲i̲s̲a̲s̲i̲ d̲e̲n̲g̲a̲n̲ b̲a̲i̲k̲.

K̲a̲b̲i̲d̲ P̲e̲r̲k̲e̲b̲u̲n̲a̲n̲ R̲a̲j̲a̲ R̲a̲f̲l̲i̲ K̲a̲j̲a̲r̲i̲ K̲u̲a̲n̲s̲i̲n̲g̲ y̲a̲n̲g̲ d̲i̲ w̲a̲k̲i̲l̲i̲ o̲l̲e̲h̲ K̲a̲s̲i̲ D̲a̲t̲u̲n̲ d̲a̲n̲ K̲a̲s̲i̲ I̲n̲t̲e̲l̲ s̲e̲r̲t̲a̲ K̲a̲s̲u̲b̲b̲a̲g̲ P̲e̲m̲b̲i̲n̲a̲a̲n̲ j̲u̲g̲a̲ m̲e̲m̲b̲e̲r̲i̲ m̲a̲s̲u̲k̲a̲n̲ d̲a̲n̲ h̲a̲r̲a̲p̲a̲n̲ a̲g̲a̲r̲ s̲e̲g̲a̲l̲a̲ b̲e̲n̲t̲u̲k̲ p̲e̲n̲g̲g̲u̲n̲a̲a̲n̲ a̲n̲g̲g̲a̲r̲a̲n̲ N̲e̲g̲a̲r̲a̲ t̲e̲t̲a̲p̲ m̲e̲n̲g̲a̲c̲u̲ k̲e̲p̲a̲d̲a̲ P̲e̲t̲u̲n̲j̲u̲k̲ T̲e̲k̲n̲i̲s̲ d̲a̲n̲ U̲U̲ y̲a̲n̲g̲ a̲d̲a̲. 


K̲a̲m̲i̲ d̲a̲r̲i̲ K̲e̲j̲a̲r̲i̲ K̲u̲a̲n̲s̲i̲n̲g̲ m̲e̲m̲p̲u̲n̲y̲a̲i̲ f̲u̲n̲g̲s̲i̲ p̲e̲n̲d̲a̲m̲p̲i̲n̲g̲a̲n̲ h̲u̲k̲u̲m̲ d̲a̲n̲ i̲n̲i̲ b̲a̲r̲u̲ s̲a̲t̲u̲ s̲a̲t̲u̲n̲y̲a̲ d̲i̲ I̲n̲d̲o̲n̲e̲s̲i̲a̲, h̲a̲l̲ i̲n̲i̲ b̲e̲r̲t̲u̲j̲u̲a̲n̲ a̲g̲a̲r̲ p̲r̲o̲g̲r̲a̲m̲ N̲a̲s̲i̲o̲n̲a̲l̲  i̲n̲i̲ d̲a̲p̲a̲t̲ b̲e̲r̲j̲a̲l̲a̲n̲ d̲e̲n̲g̲a̲n̲ b̲a̲i̲k̲ d̲a̲n̲ s̲e̲s̲u̲a̲i̲ d̲e̲n̲g̲a̲n̲ s̲e̲g̲a̲l̲a̲ a̲t̲u̲r̲a̲n̲ h̲u̲k̲u̲m̲ y̲a̲n̲g̲ t̲e̲l̲a̲h̲ d̲i̲ a̲t̲u̲r̲ d̲a̲l̲a̲m̲ p̲e̲l̲a̲k̲s̲a̲n̲a̲a̲n̲ p̲r̲o̲g̲r̲a̲m̲ P̲S̲R̲.

P̲e̲n̲d̲a̲m̲p̲i̲n̲g̲a̲n̲ H̲u̲k̲u̲m̲ y̲a̲n̲g̲ d̲i̲ b̲e̲r̲i̲k̲a̲n̲ o̲l̲e̲h̲ K̲e̲j̲a̲r̲i̲ K̲u̲a̲n̲s̲i̲n̲g̲ i̲n̲i̲ p̲a̲t̲u̲t̲ d̲i̲ a̲p̲r̲e̲s̲i̲a̲s̲i̲, k̲a̲r̲e̲n̲a̲ t̲u̲j̲u̲a̲n̲n̲y̲a̲ m̲u̲r̲n̲i̲ u̲n̲t̲u̲k̲ m̲e̲n̲e̲g̲a̲k̲k̲a̲n̲ k̲e̲t̲e̲r̲a̲t̲u̲r̲a̲n̲ d̲a̲n̲ k̲e̲p̲a̲s̲t̲i̲a̲n̲ H̲u̲k̲u̲m̲ d̲a̲n̲ s̲e̲b̲a̲g̲a̲i̲ a̲n̲t̲i̲s̲i̲p̲a̲s̲i̲ a̲d̲a̲n̲y̲a̲ k̲e̲s̲a̲l̲a̲h̲a̲n̲  d̲a̲r̲i̲ p̲e̲n̲g̲g̲u̲n̲a̲a̲n̲ a̲n̲g̲g̲a̲r̲a̲n̲ d̲a̲l̲a̲m̲ p̲e̲l̲a̲k̲s̲a̲n̲a̲a̲n̲ P̲r̲o̲g̲r̲a̲m̲ N̲a̲s̲i̲o̲n̲a̲l̲ d̲a̲r̲i̲ P̲e̲m̲e̲r̲i̲n̲t̲a̲h̲ P̲u̲s̲a̲t̲ t̲e̲r̲s̲e̲b̲u̲t̲.

K̲a̲j̲a̲r̲i̲ H̲a̲d̲i̲m̲a̲n̲ S̲H̲.M̲H̲ y̲a̲n̲g̲ m̲e̲r̲u̲p̲a̲k̲a̲n̲ K̲a̲j̲a̲r̲i̲ t̲e̲r̲b̲a̲i̲k̲ k̲e̲t̲i̲g̲a̲ d̲i̲ I̲n̲d̲o̲n̲e̲s̲i̲a̲ d̲a̲n̲ t̲e̲r̲b̲a̲i̲k̲ p̲e̲r̲t̲a̲m̲a̲ d̲i̲ R̲i̲a̲u̲, m̲e̲m̲i̲l̲i̲k̲i̲ p̲e̲r̲h̲a̲t̲i̲a̲n̲ y̲a̲n̲g̲ p̲a̲t̲u̲t̲ m̲e̲n̲d̲a̲p̲a̲t̲ a̲p̲r̲e̲s̲i̲a̲s̲i̲ y̲a̲n̲g̲ b̲e̲s̲a̲r̲ d̲i̲k̲a̲r̲e̲n̲a̲k̲a̲n̲ k̲e̲p̲e̲d̲u̲l̲i̲a̲n̲n̲y̲a̲ b̲e̲s̲e̲r̲t̲a̲ j̲a̲j̲a̲r̲a̲n̲ d̲a̲l̲a̲m̲ p̲e̲n̲g̲a̲w̲a̲s̲a̲n̲ d̲a̲n̲ p̲e̲n̲d̲a̲m̲p̲i̲n̲g̲a̲n̲ h̲u̲k̲u̲m̲ u̲n̲t̲u̲k̲ k̲e̲m̲a̲j̲u̲a̲n̲ K̲a̲b̲u̲p̲a̲t̲e̲n̲ K̲u̲a̲n̲s̲i̲n̲g̲.

K̲e̲t̲u̲a̲ 2, K̲U̲D̲ T̲u̲p̲a̲n̲ T̲r̲i̲b̲a̲k̲t̲i̲ d̲a̲n̲ j̲u̲g̲a̲ s̲e̲l̲a̲k̲u̲ s̲e̲k̲r̲e̲t̲a̲r̲i̲s̲ F̲o̲r̲u̲m̲ K̲U̲D̲ F̲ 1̲ - F̲ 1̲0̲  K̲u̲a̲n̲s̲i̲n̲g̲ O̲b̲e̲r̲l̲i̲n̲ M̲a̲n̲u̲r̲u̲n̲g̲ j̲u̲g̲a̲ t̲e̲r̲l̲i̲h̲a̲t̲ s̲a̲n̲g̲a̲t̲ f̲a̲s̲i̲h̲ d̲a̲n̲ m̲a̲m̲p̲u̲ m̲e̲m̲b̲e̲r̲i̲k̲a̲n̲ j̲a̲w̲a̲b̲a̲n̲ a̲t̲a̲s̲ s̲e̲t̲i̲a̲p̲ p̲e̲r̲t̲a̲n̲y̲a̲a̲n̲ d̲a̲r̲i̲ m̲a̲s̲y̲a̲r̲a̲k̲a̲t̲ p̲e̲t̲a̲n̲i̲ p̲e̲s̲e̲r̲t̲a̲ p̲r̲o̲g̲r̲a̲m̲ P̲S̲R̲.

S̲e̲k̲r̲e̲t̲a̲r̲i̲s̲ F̲o̲r̲u̲m̲ K̲U̲D̲ K̲u̲a̲n̲s̲i̲n̲g̲ j̲u̲g̲a̲ m̲e̲n̲a̲m̲b̲a̲h̲k̲a̲n̲ b̲a̲h̲w̲a̲s̲a̲n̲y̲a̲ P̲P̲K̲S̲ M̲e̲d̲a̲n̲ h̲i̲n̲g̲g̲a̲ D̲e̲s̲e̲m̲b̲e̲r̲ 2̲0̲2̲1̲ t̲e̲l̲a̲h̲ m̲e̲n̲y̲e̲d̲i̲a̲k̲a̲n̲ b̲i̲b̲i̲t̲ s̲i̲a̲p̲ t̲a̲n̲a̲m̲ s̲e̲n̲a̲n̲y̲a̲k̲ 1̲3̲2̲.0̲0̲0̲ b̲a̲t̲a̲n̲g̲, d̲a̲n̲ u̲n̲t̲u̲k̲ d̲i̲ b̲u̲l̲a̲n̲ J̲a̲n̲u̲a̲r̲i̲ d̲a̲n̲ F̲e̲n̲r̲u̲a̲r̲i̲ 2̲0̲2̲2̲ s̲e̲b̲a̲n̲y̲a̲k̲ 1̲2̲2̲.0̲0̲0̲ b̲a̲t̲a̲n̲g̲. 

B̲i̲b̲i̲t̲ i̲n̲i̲ d̲i̲p̲e̲r̲u̲n̲t̲u̲k̲k̲a̲n̲ u̲n̲t̲u̲k̲ K̲U̲D̲ H̲a̲r̲a̲p̲a̲n̲ T̲a̲n̲i̲ (F̲ 5̲). K̲U̲D̲ S̲a̲r̲i̲ J̲a̲y̲a̲ (F̲ 7̲) s̲e̲r̲t̲a̲ K̲U̲D̲ M̲a̲k̲a̲r̲t̲i̲ (F̲ 9̲)P̲i̲m̲p̲i̲n̲a̲n̲ P̲T̲ G̲u̲n̲a̲ T̲a̲t̲a̲ W̲a̲h̲a̲n̲a̲ A̲l̲e̲x̲a̲n̲d̲e̲r̲ P̲r̲a̲n̲o̲t̲o̲ k̲e̲p̲a̲d̲a̲ a̲w̲a̲k̲ m̲e̲d̲i̲a̲ m̲e̲n̲g̲a̲t̲a̲k̲a̲n̲,t̲e̲r̲i̲m̲a̲ k̲a̲s̲i̲h̲ k̲e̲p̲a̲d̲a̲ B̲u̲p̲a̲t̲i̲ d̲a̲n̲ W̲a̲k̲i̲l̲ B̲u̲p̲a̲t̲i̲, K̲a̲j̲a̲r̲i̲ K̲u̲a̲n̲s̲i̲n̲g̲ d̲a̲n̲ j̲a̲j̲a̲r̲a̲n̲.

Begitu juga dengan K̲a̲d̲i̲s̲b̲u̲n̲ K̲u̲a̲n̲s̲i̲n̲g̲, K̲a̲p̲o̲l̲r̲e̲s̲, b̲e̲s̲e̲r̲t̲a̲ s̲e̲l̲u̲r̲u̲h̲ p̲e̲n̲g̲u̲r̲u̲s̲ K̲U̲D̲, F̲o̲r̲u̲m̲ K̲U̲D̲, P̲P̲K̲S̲, P̲i̲m̲p̲i̲n̲a̲n̲ B̲R̲I̲ d̲a̲n̲ M̲a̲s̲y̲a̲r̲a̲k̲a̲t̲ y̲a̲n̲g̲ t̲e̲l̲a̲h̲ i̲k̲u̲t̲ m̲e̲m̲b̲a̲n̲t̲u̲ t̲e̲r̲e̲a̲l̲i̲s̲a̲s̲i̲n̲y̲a̲ d̲e̲n̲g̲a̲n̲ s̲e̲g̲e̲r̲a̲ p̲r̲o̲g̲r̲a̲m̲ N̲a̲s̲i̲o̲n̲a̲l̲ P̲S̲R̲ i̲n̲i̲,ucapnya.

""Kemabali saya sampaikan k̲a̲r̲e̲n̲a̲ t̲e̲l̲a̲h̲ m̲e̲m̲p̲e̲r̲c̲a̲y̲a̲k̲a̲n̲ k̲i̲t̲a̲ P̲T̲.G̲T̲W̲ s̲e̲l̲a̲k̲u̲ p̲e̲l̲a̲k̲s̲a̲n̲a̲ k̲e̲g̲i̲a̲t̲a̲n̲ r̲e̲p̲l̲a̲n̲t̲i̲n̲g̲ d̲a̲n̲ u̲n̲t̲u̲k̲ t̲e̲t̲a̲p̲ t̲e̲r̲u̲s̲ b̲e̲r̲g̲e̲r̲a̲k̲ m̲e̲n̲y̲e̲l̲e̲s̲a̲i̲k̲a̲n̲ k̲e̲s̲e̲l̲u̲r̲u̲h̲a̲n̲ p̲r̲o̲g̲r̲a̲m̲ P̲S̲R̲ s̲e̲ K̲a̲b̲u̲p̲a̲t̲e̲n̲ K̲u̲a̲n̲s̲i̲n̲g̲ t̲a̲h̲a̲p̲ b̲e̲r̲i̲k̲u̲t̲n̲y̲a̲ s̲a̲m̲p̲a̲i̲ d̲e̲n̲g̲a̲n̲ s̲e̲l̲e̲s̲a̲i̲"u̲j̲a̲r̲ A̲l̲e̲x̲.( A̲z̲h̲a̲r̲ )